Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Business Maid Webshop

- Algemene Voorwaarden

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1. De Business Maid Webshop wordt uitgebaat door Business Maid met zetel te 8500 Kortrijk
(België), Brugsesteenweg 176, KBO 0892.740.092, BTW BE 0892.740.092 Deze Algemene
Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Business Maid en van de gebruikers van
de Business Maid Webshop (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via
deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt,
dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik
maakt van de Business Maid Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te
aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend
onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Business
Maid. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard. Business
Maid kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing
veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld
door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en
enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

2. Sluiten van een overeenkomst:

2.1. De presentatie van onze producten in de Business Maid Webshop is slechts een vrijblijvende
uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een
bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard
doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet
aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

2.2. De bestelprocedure in de Business Maid Webshop bestaat uit de volgende stappen:
• U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkeltas" in een
elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door
aanklikken van de knop “Afrekenen”.
• Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de Business Maid Webshop
dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens.
Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een
minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
• Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. Voor een thuislevering via Bpost.of een andere
koerierdienst Bij een bestelling onder €35 betaalt u naar gelang de door u gekozen verzendkosten.
Bij een bestelling boven €35, is uw verzending gratis.
• Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd
worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Indien u als klant kiest voor de optie achteraf
betalen krijgt u 30 dagen de tijd om uw verschuldigd bedrag te vereffenen. Na het verzenden van de
artikelen krijgt u een email waarin staat hoe en wanneer u dient te betalen. Indien u niet binnen de
termijn van 30 dagen betaalt zal er rente en ook een extra kost aangerekend worden. Verder info kan u vinden op de website van Klarna www.klarna.com.
Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” wordt u vervolgens doorverbonden naar de
module van onze betalingsprovider (zie punt 5). Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de
bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen. Een voor u bindende bestelling
komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft
ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze
aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via
de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer
u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website. Aan het einde van deze
procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u
steeds terug onder uw persoonlijke account Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze
ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen
aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door
ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw
betaling.

2.3. Business Maid heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:
• bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
• bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de Business Maid Webshop;
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
• bij overmacht; wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen
zelf opnieuw te verkopen.

3. Beschikbaarheid van producten: Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één
of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling
helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een
dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld
bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand,
terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

4. Levering:

4.1. Producten worden enkel geleverd in volgende landen, nl. België en Nederland. In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de
verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure,
vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling
wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

4.2. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding
geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

4.3. Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het
mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na
besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (voor klanten in andere landen dan België kan de levertermijn afwijken) Een eventuele vertraging zal in geen
geval aanleiding geven tot schadevergoeding.4.4. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30
dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze
bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons. Wij zullen u de volledige prijs van
de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30
dagen.

5. Prijs en betaling:

5.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Business
Maid behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De
prijzen van de Business Maid Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt.
Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

5.2. Wij rekenen u naar gelang de door u gekozen gekozen verzendkosten. aan voor de levering van
een bestelling onder €35 via Bpost of Post NL. De levering van een bestelling boven €35 via Bpost of Post NL en is gratis
(zie punt 4).

5.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de Business Maid
Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de
controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.
Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere
kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan. Wij opteren voor een
veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd
worden naar de module van onze betalingsprovider MOLLIE

6. Retourbeleid:

6.1. Onafhankelijk van uw recht op herroeping (zie punt 11) stellen wij u in de gelegenheid om de bij
ons bestelde producten terug te sturen. Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn
bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand
verkeren zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst ervan terugsturen. Het
is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel
gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het
voorgaande alleen voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Producten die
niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u
terug en brengen de gemaakte kosten in rekening. Verpak de artikelen in de originele verpakking,
meld u aan op de retourpagina om een verzendlabel aan te maken, plak het label over het
verzendlabel en breng je retourzending naar een Bpost punt.

7. Garantie:

7.1. Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de
wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer u
zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed
bij Business Maid heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen
van gemeen recht. Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan
te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
• voor normale slijtage van
het product
• bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het
product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
• bij het niet naleven van de gebruikers/of onderhoudsinstructies
• bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
• indien het product door u werd gewijzigd
• bij commercieel gebruik.

8. Aansprakelijkheid:

8.1. Gebruik van de Business Maid Webshop: De informatie op de website is van algemene aard. De
informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een
persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. Business Maid levert grote
inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt
zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking
gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Business Maid de grootst mogelijke inspanning
leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Business Maid kan evenwel niet aansprakelijk worden
gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie
op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking
wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens). Maat- en
lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder
scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.
Business Maid is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de
Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten. De inhoud van de site (links
inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of
aangevuld worden. Business Maid geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan
op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Business
Maid kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze
aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,
inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,
werkonderbrekingen, beschadiging van programma`s of andere gegevens op het computersysteem,
van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten
naar websites of pagina`s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links
naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de
inhoud ervan. Business Maid verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor
de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van Business Maid: Business Maid is niet aansprakelijk voor
enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove
schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien
op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De
aansprakelijkheid van Business Maid is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden
schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

8.3. Gebruik van materiaal van de Business Maid Webshop: Enkel en alleen met de uitdrukkelijke
toestemming van Business Maid kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is
verboden om de diensten, de pagina`s van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking
hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of
commercieel uit te baten en/of te verdelen.

9. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

9.1. Wij hebben de Business Maid Webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet commerciële
doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de Business Maid Webshop (inclusief lay-out en
vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto`s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden,
illustraties en software enz.) is eigendom van Business Maid of van verwante ondernemingen,
licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle
intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Business Maid. De Klant mag de inhoud enkel
downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op
voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in
zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten
persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9.2. Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn
beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van
Business Maid, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties,
beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en
blijven de exclusieve eigendom van Business Maid. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk,
voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even
welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

10. Toepasselijk recht & geschillen: Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van
het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de
interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige
voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige
voorwaarden niettemin volledig van kracht.

11. Herroepingsrecht: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van
redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een
ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar
bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping
sturen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit
heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat
de termijn is verstreken. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde artikelen.
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de
overeenkomst wilt herroepen aan Business Maid Brugsesteenweg 176 8500 Kortrijk “Ik/Wij (*)
deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen herroep/herroepen (*) Besteld op (*)/Ontvangen op (*) Naam/Namen
consument(en) Adres consument(en) Handtekening van consument(en) ( alleen wanneer dit
formulier op papier wordt ingediend ) Datum" (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Onverwijld
en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de
betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van
uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen
wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u
de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient het product
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de
overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar Business Maid
Brugsesteenweg 176 8500 Kortrijk, België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de
termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden voor onze rekening nemen.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de
producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig
is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen
gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet
gedragen zijn. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige
manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt Business Maid zich het recht
voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten
moeten voorzien van de originele prijskaartjes, labels en verpakking worden teruggestuurd.
Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden
geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden
om hygiënische redenen (bijv. ondergoed, badkleding...).

12. Privacy: Business Maid erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid
vindt u onder “Privacy ”. Bij het gebruik van de Business Maid Webshop aanvaardt de Klant dit
privacybeleid. Door online in de Businesse Maid Webshop te bestellen, geeft de Klant de
ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand
en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen,
leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke
gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen
het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

13. Contactgegevens: Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij ons Customer Care Center .
Mail naar shop@businessmaid.be. Of bel: (+32) 0473 22 81 77 U kan ons bereiken van maandag tot
vrijdag van 9u tot 17u30. Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op
01-09-2022(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Privilege club

Schrijf je nu in en ontvang als eerste:
- De nieuwe collectie.
- Kortingscodes.
- Een verjaardagscadeau.
- .....

Aanmelden
  • Gratis verzending vanaf €35
  • Snelle Levering 
  • Veilige betaaldienst via Mollie
© 2021 - 2024 BM Fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel